مجله مرکز

فصلنامه 
International Journal of Infection

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری با هدف ارتقاء توانمندی علمی و تبادل اطلاعات پژوهشگران محترم در زمینه طب عفونی٬ میکروب شناسی٬ ویروس شناسی٬ قارچ شناسی٬ انگل شناسی٬ اپیدمیولوژی٬ پاتولوژی و ایمنولوژی بیماریهای عفونی، پذیرای مقالات علمی پژوهشی ایندکس شده در Index Copernicus و Isc است. 

intjinfection.com


محتوای مرتبط