ریاست مرکز

      ریاست کنونی مرکز از مهرماه 97

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد مهرآوران

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استادیار نانوفناوری دارویی

شماره تماس:05433295665

پست الکترونیک: ahmadmehravaran55@gmail.com

دانلود فایل CV

     ریاست مرکز از سال 90 تا 97

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه متانت

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استاد بیماری های عفونی

پست الکترونیک: MaliheMetanat@yahoo.com

دانلود فایل CV

    ریاست مرکز از سال 86 تا 90

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود صالحی شهستان

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استاد بیماری های عفونی

پست الکترونیک: shahestan@gmail.com

 دانلود فایل CV

   ریاست مرکز از سال 84 تا 86

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد هاشمی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استاد بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک: mhd.hashemi@gmail.com

دانلود فایل CV

 

 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط