هیئت موسس مرکز

بنابر تقاضاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و ارائه مدارك و پرونده تعدادی از اعضا هيئت علمي جهت اخذ مجوز تأسيس مركز، كميسيون پزشكي شوراي پژوهش­هاي علمي كشور افراد ذيل را به عنوان اعضاء اصلي مورد تاييد قرار داد.

-دكتر بتول شريفي مود

- دكتر مليحه متانت

-دكتر رويا علوي ناييني

-دكتر شاهرخ ايزدي

-دكتر محمد بكاييان


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط