اعضای پژوهشی مرکز

 

اعضای هیات علمی تمام وقت

 نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی/رشته تحصیلی لینک به سامانه علم سنجی
             تصویر            
مسعود صالحی استاد بیماری‌های عفونی      لینک            
رویا علوی نائینی
استاد بیماری‌های عفونی لینک
حميدرضا كوهپايه دانشیار بیماری‌های عفونی  لینک
ملیحه متانت استاد بیماری‌های عفونی  لینک  
احمد مهرآوران استادیار نانوفناوری دارویی لینک  
محمد هاشمي شهري دانشیار بیماری‌های عفونی لینک  
لیلی محمدی جرجافکی
استادیار مهندسی بهداشت محیط لینک


اعضای هیات علمی نیمه وقت

 نام و نام خانوادگی    مرتبه علمی/رشته تحصیلی  لینک به سامانه علم سنجی 
              تصویر                  
یوسف امینی استادیار باکتری شناسی لینک
زکریا بامری استادیار باکتری شناسی پزشکی  لینک

عليرضا بخشي پور

کشکوئیه

دانشیار بیماری‌های گوارش
 لینک  
 محمد بكاييان  استاد میکروب شناسی  لینک  
منصور رحمتی بالا قلعه مربی انگل‌شناسی پزشکی  لینک  

مهدی زند حقیقی   استادیار باکتری شناسی  لینک  
نرجس سرگلزایی استادیار پزشکی اجتماعی  لینک  

عليرضا سليمي خراشاد استادیار قارچ شناسی پزشکی  لینک  

شهرام شهركي زاهدانی استادیار میکروب شناسی  لینک
سمانه عبداللهی خبیصی استادیار انگل‌شناسی پزشکی  لینک  
ناصر کیخا استادیار قارچ شناسی پزشکی  لینک  
طاهره صفری استادیار فیزیولوژی لینک
نزارعلی مولایی استادیار بیماری‌های ریه   لینک
هادی میراحمدی  استادیار انگل‌شناسی پزشکی  لینک  
محمد نادری استاد بیماری‌های عفونی  لینک  

اعضای غیر هیات علمی

نام و نام خانوادگی
 مدرک و رشته تحصیلی 
            ایمیل                        تصویر      
نرگس اربابی  کارشناس ارشد ژنتیک
 narges.arbabi@gmail.com   
الهام پهلوانی  کارشناس ارشد شیمی  elham_pahlavani@yahoo.com  
سمیه جهانی کارشناس ارشد میکروب شناسی
  s_jahani66@yahoo.com  
ناهید سپهری راد کارشناس ارشد میکروب شناسی
  nahid.sepehri@gmail.com  
عزیزالله جهانتیغ  متخصص بیماری‌های عفونی   aa.djahan@gmail.com
معصومه ثانی حیدری  کارشناس ارشد انگل شناسی
 Masome_saniheydari@yahoo.com
بهرام دهمرده  کارشناس ارشد میکروب شناسی   bahramdahmardeh@gmail.com
مهدیه شفقت  کارشناس ارشد زیست شناسی
  Shafaghat.m@gmail.com
ابراهیم کرد  دکتری میکروب شناسی   e.kord58@gmail.com


 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط