کارشناسان مرکز

 

نام و نام خانوادگی

                    

 مدرک و رشته تحصیلی                                            

 سمت    

  شماره تماس پست الکترونیک تصویر
نرگس اربابی

 

 

کارشناس ارشد ژنتیک

 


کارشناس سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز  05433295665  narges.arbabi@gmail.com   
الهام پهلوانی

کارشناس ارشد شیمی

کارشناس دکترای پژوهشی و وب سایت مرکز   
 05433295665  elham_pahlavani@yahoo.com
سمیه جهانی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

کارشناس ارزشیابی مرکز و مدیر اجرایی مجله مرکز
 05433295665 s_jahani66@yahoo.com  
ناهید سپهری راد

کارشناس ارشد میکروب شناسی

کارشناس رابط آموزشی مرکز و معاونت تحقیقات  05433295665 nahid.sepehri@gmail.com  


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط