آزمایشگاه ها

1- آزمایشگاه ملکولی (استخراج، PCR و الكتروفورز)

2- آزمایشگاه میکروب‌شناسی: در اين مرکز علاوه بر فعاليت­هاي تحقیقاتی، آزمايش­هاي روتین شناسایی مايكوباكتريوم مثل رنگ‌آميزي و بررسی ميکروسکوپي مستقيم با میکروسکوپ فلورسنت، کشت، آنتي‌بيوگرام  و تشخيص كيفي مايكوباكتريوم به روش  PCR نيز انجام مي‌گيرد.

3- آزمایشگاه فلوسایتومتری

4- آزمایشگاه بیوشیمی

5- آزمایشگاه انگل شناسی

6- آزمایشگاه ویروس شناسی: در این مرکز علاوه بر کارهای تحقیقاتی تست PCR تشخيصي ويروس‌هاي HIV، HBV، HCV و HSV I, II نيز انجام مي‌شود. 

 

 


آزمایشگاهها و تجهیزات مرکز

محتوای مرتبط