دکترای پژوهشی مرکز

جذب دو دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در زیر گروه های بافت شناسی گرایش بیماریهای عفونی و میکروب شناسی


1-خانم بیتا مودی در گروه بافت شناسی گرایش بیماریهای عفونی، استاد راهنما خانم دکتر زهرا حیدری، سال ورود 1394

عنوان پایان نامه: بررسی برخی بیومارکرهای رشد سلولی و آپوتوز و هیستومورفولوژی کبد به منظور شناسایی موارد سرطان هپاتوسلولار ناشی ازHBV : یک مطالعه ایمونوهیستوشیمی، استریولوژی، واکنش QRT-PCR، و الکترون میکروسکوپی.


2-خانم روحی افکاری در گروه میکروب شناسی، استاد راهنما آقای دکتر محمد بکاییان، سال ورود 1394

عنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیر همزمانی مصرف باکتری پروبیوتیک تجزیه کننده اگزالات  ( کدورت 11 10  ) و عصاره چهار گیاه موثر  بر کاهش اگزالات ادراری  به روی رت های آزمایشگاهی   


محتوای مرتبط