تجهیزات

 PCR Thermal Cycler

 Real -Time PCR

Flow Cytometr 

reader ELISA micro plate

Gel Documentation 

 HPLC 

انواع ميكروسكوپهاي نوري و فلورسنت (Zeiss, Nikon, Motic,...)

الكتروفورز افقي، الكتروفورز عمودي، الکتروفورز SDS

فريزر ̊C 80-

فريزر ̊C 20-  

هود بيولوژيك لامينار

تانك‌ نيتروژن مايع

انواع ميكروفيوژ و سانتريفيوژ يخچال‌دار

اسپکتروفتومتر

نانودراپ

انكوباتور CO2

دستگاه آب‌‌مقطرگیری

اتوکلاو

بن ماری

یخساز

pH متر

لامپ  UV

انکوباتور شیکردار

ترازو

 

 


آزمایشگاهها و تجهیزات مرکز

محتوای مرتبط