اولویت های پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ـ سال 1399

 

-         بررسیHIV  و عفونت های فرصت طلب در استان

-         بررسی سل مقاوم به دارو (تشخیص و درمان)

-         بررسی عفونت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس (فراوانی، تشخیص و درمان)

-         بررسی شیوع و ارزیابی سرولوژی و ملکولی تب های هموراژیک CCHF و دنگ

-         ارزشیابی روش های نوین تشخیصی در بیماری های عفونی

-         بررسی شیوع UTI در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی

-         بررسی شیوع عفونت های ریوی، انفولانزا در استان

-         بررسی مقاومت های دارویی به بیماری های شایع عفونی

-         اپیدمیولوژی بیماری های عفونی شایع در منطقه شامل سل، تب کنگو، بروسلوز، مالاریا، هپاتیت ها

-         بررسی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های مجموعه علوم پزشکی زاهدان

-         ارزشیابی به هنگام بودن و مقبولیت نظام مراقبت سل در استان

-         طراحی نظام مراقبت مبتنی بر اینترنت برای بیماری سل

-         بررسی توزیع جغرافیایی مالاریا در استان

-         تاثیر استفاده از یادآورها به شکل پیام متنی از طریق تلفن همراه کارکنان برای رعایت دستورالعمل درمان مالاریا

-         مجموعه حداقل داده های نظام مراقبت از بیماری تب کریمه کنگو

-         ارزشیابی نظام های مراقبت سل و مالاریا در استان

-         بررسی مقاومت دارویی در کیست هیداتیک

-         بررسی اثرات نانوامولسیون های گیاهی در مقایسه با داروهای موجود در درمان کیست هیداتیک

-         بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی مشتقات گیاهی در درمان کیست هیداتیک

-         بررسی مقاومت دارویی در مالاریا

-         بررسی اثرات نانوامولسیون های گیاهی در مقایسه با داروهای موجود در درمان مالاریا

-         بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی مشتقات گیاهی در درمان مالاریا

-         بررسی اثرات نانوامولسیون های گیاهی در مقایسه با داروهای موجود در درمان سل

-         بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی مشتقات گیاهی در درمان سل

-         بررسی راه کارهای پیشگیری و کنترل عفونت های حاد تنفسی انفولانزا (آموزش، واکسن، مبارزه با بحران)

-         بررسی عملکرد ریزگردها بر سیستم تنفسی (ریوی) 

-         بررسی عوامل ویرولانس باکتری های بیماری زای مهم (E.Coli، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، پسودوموناس آئروژینوزا، اسینتوباکتر بائومانی، استافیلوکوک اورئوس، انتروکوک، انتروباکتر، ویبریوکلرا، هلیکوباکتر پیلوری، میکوباکتریوم توبرکلوزیس، میکوباکتریوم های آتیپیک و ...)

-         بررسی اپیدمیولوژی مولکولی باکتری های بیماری زای مهم (ذکر شده در بند اول) با روش های مولکولی همچون پالس فیلد، MLST، VLST، VNTR، RFLP، ریبوتایپینگ و ...

-         بررسی مقاومت دارویی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های بیماری زای مهم (ذکر شده در بند اول) در برابر آنتی بیوتیک ها

-         طراحی و تولید داروهای جدید ضد باکتریال

-         طراحی و تولید واکسن (واکسن پروتئین های نوترکیب، DNA Vaccine ، VLP و واکسن های وکتوری) برای باکتری های بیماری زای مهم (ذکر شده در بند اول) با روش های کلونینگ و بیان و ..

-         بررسی عوامل ویرولانس و مقاومت دارویی باکتری های عامل پنومونی آتیپیک (میکوپلاسما، کلامیدیا و L-Forms)

-         طراحی روش های نوین واکسن رسانی و دارورسانی با استفاده از نانوپارتیکل ها

-         بررسی اپیدمیولوژی (تشخیص فنوتیپی و ژنوتیپی عوامل، فراوانی، راههای انتقال و ...) عفونت های اکتسابی از بیمارستان و طغیان ها (Out Breaks) ناشی از میکروارگانیسم ها

-         بررسی روش های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

-         بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی عوامل باکتریایی بازپدید و نوپدید (شناسایی، فراوانی، مقاومت دارویی، اپیدمیولوژی و ...)

-         بررسی، طراحی و ارزیابی روش های نوین آموزشی جهت ارتقاء آموزش دروس میکروبیولوژی پزشکی

-         بررسی عوامل باکتریایی (شناسایی، فراوانی، پیشگیری) آلوده کننده نمونه های آزمایشگاهی دریافت شده در بخش های مختلف بیمارستانی

-         بررسی نقش باکتری ها در بیماری های اتوایمیون، سرطان ها، MS و آلزایمر

-         بررسی و ابداع روش های نوین تشخیصی میکروارگانیسم ها

-         بررسی (فراوانی ، روش های تشخیص و درمان ، ارتباط با سرطان و ...) ژنوتیپ های مختلف پاپیلوماویروس ها در زنان

-         بررسی سرواپیدمیولوژی آربوویروس ها (CCHF ، تب دانگ و ...) در گروههای در معرض خطر

-         بررسی مولکولی موتاسیون های احتمالی و ارزیابی فیلوژنتیک ویروس های انفلوانزای فصلی در گردش

-         بررسی شیوع ویروس های Blood borne (HBV ، HCV ، HDV ، HIV) در جمعیت عمومی و گروههای در معرض خطر همچون معتادان تزریقی و ...

-         بررسی (شیوع ، راههای درمان، ارتباط با رد پیوند ، ارتباط با سرطان و ...) هرپس ویروس های انسانی مهم همچون CMV ، EBV و ... در جمعیت عمومی و گروههای پرخطر

-         طراحی و ساخت واکسن ویروس های بیماری زای انسانی مهم (HCV ، HIV ، CCHF ، Influenza و ...)

-         طراحی روش های نوین تشخیصی برای عفونت های ویروسی مهم (پاپیلوما ، انفلوانزا ، عوامل هپاتیت ویروسی ، CCHF ،HIV و ...)

-         بررسی واکسن های مهار کننده در مالاریا

-         تولید آنتی ژن های نو ترکیب جهت ارزیابی و غربالگری مالاریا، توکسوپلاسما و لیشمانیا

-         بررسی ژنوتایپینگ انگل های بلاستوسیستیس هومینیس، توکسوپلاسما، مالاریا و کریپتوسپوریدیوم

-         ارزیابی روشهای تشخیصی نوین در بیماری های عفونی

-         ارزیابی روشهای درمانی موثر در بیماری های عفونی (شیمیایی، نانوذرات و گیاهی)

-         بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای نوپدید و بازپدید

-         بررسی حضور و شیوع انگل های روده ای و نوپدید در مبتلایان به ایدز، پیوندی و سرطانی با روش های پارازیتولوژیک، سرولوژیک و مولکولی

-         بررسی فراوانی نوع غالب انگل لیشمانیا در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی و احشایی در استان

-         تعیین گونه های کاندیدای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

-         بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای فرصت طلب در بیماران با نقص ایمنی(HIV، بیماران شیمی درمانی و بیماران پیوندی)

-         بررسی میزان شیوع عفونت های قارچی در استان

-         تعیین وضعیت کنونی آلودگی به عفونت های قارچی و در شهرها و روستاهای استان

-         بررسی سموم قارچی مانند مایکوتوکسین ها در گندم ها، تنقلات و مواد غذایی

-         تولید آنتی بادی های منوکلونال جهت تشخیص بیمارهای عفونی

-         تولید آنتی ژنهای نو ترکیب جهت ارزیابی و غربالگری بیمارهای عفونی

-         شناسايي گونه هاي قارچی با استفاده از روش هاي مولكولي

-         استفاده از روش هاي ملكولي در تشخيص بیماری هاي  قارچی

-         بررسی مقاومت های دارویی قارچ ها

-         تولید آنتی بادیهای مونوکلونال جهت تشخیص بیماریهای انگلی و قارچی

-         بررسی و ارزیابی موارد مربوط به بیماریهای واگیر از جمله: مالاریا ـ سل ـ ایدزـ بیماریهای نوپدید و بازپدید

-         بررسی میزان شیوع کرمهای انگلی در مبتلایان به نقص سیستم ایمنی (ایدز، پیوندی و سرطانی و ...)

-         استفاده از روشهای تشخیصی آنتی ژن های انگلی جهت تشخیص کریپتوسپوریدیوم، آسیب ها، ژیاردیا و ...

-         ارزیابی روشهای سرولوژیک جهت تشخیص بیماریهای تک یاخته ای و کرمی

-         بررسی استفاده از نانوذرات در درمان واکسن سازی علیه لیشمانیا

-         بررسی کاربرد نانوذرات در درمان و ساخت واکسن مالاریا

-         بررسی کاربرد نانو ذرات در درمان توکسوپلاسما

-         بررسی شیوع بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مدارس استان و شناسایی عوامل اتیولوژیک با روش های ملکولی

-         بررسی میزان شیوع عفونت های قارچی در استان

-         شناسایی گونه های قارچی عامل عامل سینوزیت با استفاده از روش های ملکولی

-         بررسی مقاومت های ژنتیکی انواع قارچ های جدا شده از عفونت های قارچی عود کننده

-         بررسی اثر ضدقارچی داروهای گیاهی در مقایسه با داروهای موجود

-         تعیین گونه های کاندیدای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

-         تعیین گونه های مالاسزیای جداشده از نوزادان نارس تغذیه شده با امولسیون چربی در استان

-         بررسی بیماری های قارچی در بیماران پیوند ارگان، نقص ایمنی و ....

-         ابداع روش های جدید شناسایی انواع عفونت های قارچی

-         تولید کیت های تشخیصی جدید در عفونت های قارچی

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی خاص با هپاتیت B

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای التهابی و عفونی و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی آنها در ناباروری مردان

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف مری در سرطان های مری در مقایسه با ضایعات خوش خیم و کنترل

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف لوله فالوپ در حاملگی نابجای لوله ای و تغییرات آن نسبت به کنترل

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی خاص با سرطان پستان

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی خاص با سرطان کولورکتال

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی خاص با سرطان معده

-         بررسی ایمونوهیستوشیمی بیومارکرهای مختلف و ارتباط پلی مورفیسم های ژنی خاص با با سرطان مثانه

-         بررسی پلی مورفیسم ها و حذف و الحاق ژنهای دخیل در سقط مکرر

-         بررسی پلی مورفیسم ها و حذف و الحاق ژنهای دخیل در سرطان دستگاه گوارش (کبد، مری، معده، کولورکتال)

-         بررسی بیان و متیلاسیون ژنهای دخیل در سرطان های کبد، مری، معده، کولورکتال

-         بررسی بیان و متیلاسیون ژنهای دخیل در ناباروری مردان

-         بررسی پلی مورفیسم ها و حذف و الحاق ژنهای دخیل در سقط مکرر

-         بررسی بیان ایمونوهیستوشیمیایی منین در نمونه های بیوپسی بیماران مبتلا به کارسینومای سلول سنگفرشی مری در مقایسه با بافت نرمال(غیر نئوپلاستیک)

-         بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنی  با پریودونتیت مزمن

-         بررسی آلودگی های بیولوژی منتقله از هوای آزاد شهر زاهدان

-         بررسی آلودگی های بیولوژی منتقله از هوا در محیط های بسته

-         بررسی آلودگی بیولوژیکی روان آب های شهری زاهدان

-         بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات مختلف بر گندزدایی سطوح

-         بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات مختلف بر گندزدایی آب و فاضلاب

-         بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات متعدد بر مقاومت میکروارگانیسم ها

-         بررسی آلودگی بیولوژیکی مواد غذایی در شهر زاهدان 

 

 

 


طرح ها و اولویت های پژوهشی مرکز

محتوای مرتبط

  • زاهدان- بزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)- مجتمع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
  • 9816743111
  • +985433295665

سروش لیست سایت های دانشگاه

 

,

تعداد بازدیدکنندگان امروز 46
آخرین بروزرسانی سایت: 59 روز قبل