اولویت های پژوهشی

اولویتهای پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی در سال 1398

 

1-     ارزیابی روشهای تشخیصی نوین در بیماریهای عفونی

2-     ارزیابی اثر آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان گیاهان دارویی

3-     بررسی مقاومت در عفونتهای شایع (مایکوباکتریال، بروسلوز، مالاریا، انفولانزا،CCHF  ،  HIV،هپاتیتهای ویروسی) و بررسی مکانیسم مقاومت ها

4-     بررسی عوامل موثر بر ویرولانس میکروارگانیسم ها

5-     اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی باکتریال و ویرال در استان

6-     ارزیابی استفاده از درمانهای مکمل در بیماریهای عفونی

7-      تعیین سویه های باکتریال مولد عفونتهای بیمارستانی و بررسی مقاومت به دارو

8-      ارزیابی روشهای کنترل عفونتهای بیمارستانی

9-     ارزیابی روشهای درمانی موثر در بیماریهای عفونی( شیمیایی، نانوذرات و گیاهی)

10-  بررسی عفونتهای ریوی ناشی از محیط و الودگی هوا

11-   بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای نوپدید و بازپدید

12-   راه اندازی تستهای تشخیصی به منظور ژنوتایپینگ عوامل عفونی مختلف(HCV,HBV,HIV  و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس)

13-  بررسی ارتباط بیماریهای زمینه ای با ابتلای به سل

14-  غربالگری سل در پرسنل شاغل در سیستم بهداشتی درمانی و آزمایشگاهی

15-  بررسی ویژگی و حساسیت تستهای تشخیصی سل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

16-   بررسی علل عود یا شکست در درمان سل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

17-   بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات آزمایشگاهی سل

18-   بررسی علل افزایش بروز سل در جمعیت زنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

19-   بررسی الگوی مناسب آموزشی برای جمعیتهای هدف برنامه سل بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد جمعیت های مختلف هدف برنامه سل

20-  بررسی گذشته نگر شیوع سل در کودکان و زنان در تماس با بیماران مسلول 10 سال اخیر

21-   بررسی شیوع همزمان ایدز و سل در گروه های واجد رفتارهای پر خطر

22-  بررسی پوشش داتس و راهکارهای ارتقای کمی و کیفی آن

23-   غربالگری سل در زندان

24-   غربالگری سل در پادگان ها, زندانها و سایر جمعیت های پرخطر

25-  بررسی میزان شیوع بیماریهای منتقله ازدام در گوسفند، بز و گاوهای وارداتی از کشورهای همسایه درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

26-    بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای فرصت طلب در بیماران با نقص ایمنی( HIV، بیماران شیمی درمانی و بیماران پیوندی)

27-  بررسی فراوانی و مقاومت دارویی در پاتوژن های مسبب بیماریهای تنفسی، گوارشی، ادراری و...

28-   تعیین شیوع HIV, HBV,HCV در افراد در معرض خطر (معتادان، زندانیان و ...)

29-  بررسیCoincidence  عفونتهای ویروسی هپاتیت B وC و HIV در مناطق شهری و روستایی مختلف استان

30-   بررسی اثر بخشی درمان ضد رتروویروسی

31-   برآورد شیوع HIV از طریق مطالعه Capture Recapture درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

32-  تاثیر برنامه کاهش آسیب در شیوع و بروز ایدز در استان

33-  بررسی شیوع انگلهای روده ای و نوپدید در مبتلایان به ایدز ، بیماران پیوندی و سرطانی با روشهای پارازیتولوژیک، سرولوژیک و مولکولی

34-  تعیین شیوع بیمارستانی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF ) در پرسنل در معرض خطر درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

35-   بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانمهای خانه دار مناطق روستایی در خصوص سلامت گوشت و  CCHF

36-   ارزشیابی آموزش استفاده از روشهای متنوع آموزشی (بنر،استند،پیامک، کلیپ، تیزر،پمفلت و تراکت) در کاهش بیماری CCHF

37-  بررسی بیونومی ناقلین  CCHF درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

38-   بررسی شیوع عفونت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و عوامل موثر در شدت بیماری

39-   بررسی شیوع پدیکولوز سر بین دانش آموزان حاشیه شهر زاهدان

40-   ارزیابی تاثیر پشه بندهای آغشته به حشره کش بر کاهش موارد مالاریا

41-   بررسی تاثیر پریماکین بر قطع زنجیره انتقال بیماری مالاریا و کاهش ذخایر انگلی

42-   بررسی الودگی مهاجرین خارجی و تردد های مرزی بر روند انتقال مالاریا

43-   بررسی تاثیر عملیات مه پاشی (روزانه و شبانه ) در کنترل اپیدمی ها

44-   بررسی ارزشیابی علمی و عملی آزمایشگاههای مالاریا با استفاده از چک لیست استاندارد و لامهای سازمان بهداشت جهانی

45-   بررسی تشخیص افتراقی و مقایسه ای به روش RDT ، PCR و میکروسکوپی

46-  بررسی استفاده از نانوذرات در درمان و ساخت واکسن مالاریا

47-  بررسی استفاده از نانوذرات در درمان توکسوپلاسما

48-  استفاده از روشهای تشخیصی آنتی ژنهای انگلی

49-   بررسی تاثیر عملیات ابقایی بر کاهش موارد مالاریا

50-   بررسی بیونومیک ناقلین مالاریا در جنوب استان

51-  بررسی ARI در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

52-   بررسی هزینه اثر بخشی برنامه PMTCT در استان

53-   تعیین فراوانی عفونتهای بیمارستانی ( عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتی ) وابسته به ابزار در بخشهای مراقبت ویژه، سوختگی و ... درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

54-    بررسی اپیدمیولوژیک، سرولوژیک و ایمونولوژیک بیماریهای انگلی شایع (مالاریا، لیشمانیوز ، توکسوپلاسما، ژیاردیا، امیب و ...) استان و ارزیابی حساسیت دارویی

55-  بررسی و شناسایی عفونت لیشمانیایی در جوندگان شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه

56-   شناسایی ناقل قطعی بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه

57-  بررسی فراوانی نوع غالب انگل لیشمانیا در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی و احشایی در استان

58-  بررسی مقاومت ناقلین سالک به حشره کشها

59-  بررسی موتاسیون ها و ژنهای مقاومت دارویی در لیشمانیوز پوستی نوع شهری

60-  مطالعه فونستیکی پشه خاکی ها و بررسی بیواکولوژیکی آنها در سایتهای انتخاب شده درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با روش GIS

61-  ارزیابی روشهای سرولوژیک در تشخیص بیماریهای تک یاخته ای و کرمی

62-   بررسی میزان شیوع بیماری هاری در حیوانات اهلی و وحشی درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

63-   بررسی سرواپیدومیولوژیک لپتوسپیروز در حیوانات اهلی و وحشی درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

64-   تعیین میزان شیوع دفع لپتوسپیراهای بیماری زا در ادرار حیوانات درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با استفاده از روشهای مولکولی (PCR)

65-   بررسی پوشش ایمن سازی IPV

66-   ارزشیابی واکسیناسیون روتین در جمعیت هدف

67-   بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مراجعه به هنگام مراجعین

68-   بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون بر حسب نوع واکسن

69-   بررسی سلامت تزریق در ایمن سازی روتین(تزریق واکسن)

70-   بررسی شیوع و دلایل ایجاد نیدل استیک در پرسنل بهداشتی درمانی

71-   بررسی اثر بخشی واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

72-   بررسی واکسیناسیون در زنان باردار در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

73-  تولید انتی بادی های منوکلونال جهت تشخیص بیمارهای عفونی

74-  تولید انتی ژنهای نو ترکیب جهت ارزیابی و غربالگری بیمارهای عفونی

75-  بررسی شیوع بیمار ی های قارچی سطحی و جلدی در مدارس استان

76-  بررسی میزان شیوع عفونت های قارچی در استان

77-  استفاده از روش هاي مولكولي در تشخيص بیماری هاي  قارچی

78-  شناسايي گونه هاي قارچی با استفاده از روش هاي مولكولي

79-  بررسی مقاومت های دارویی قارچ ها

80-  بررسي اثر ضد قارچی داروهاي گياهي

81-  تعیین وضعیت کنونی آلودگی به عفونت های قارچی و در شهرها و روستاهای استان

82-  بررسی سموم قارچی مانند مایکوتوکسین ها در گندم ها، تنقلات و مواد غذایی

83-  تعیین گونه های کاندیدای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

84-  تعیین گونه های مالاسزیای جدا شده از نوزادان نارس تغذیه شده با امولسیون چربی در استان

85-  بررسی بیماری های قارچی در بیماران پیوند ارگان، نقص ایمنی و ....


طرح ها و اولویت های پژوهشی مرکز

محتوای مرتبط