همایش های مرکز

- همکاری در برگزاری چهارمین کنگره بین‌ المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز در تاریخ 23-22 آبان 1398

- همکاری در برگزاری سومین کنگره بین‌ المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوز در تاریخ 5-3 آبان 1396

- همکاری در برگزاری دومین گردهمایی بین المللی و ششمین سمینار سراسری ایدز در تاریخ 19-17 آذر

- همکاری در برگزاری دومین کنگره بین‌ المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز در تاریخ 22-20 آبان 13941395

- برگزاری همایش عفونت‌های بیمارستانی مرکز در تاریخ 8-6 اسفند 1393

- همکاری در برگزاری اولین گردهمایی بین‌ المللی و پنجمین سمینار سراسری ایدز در تاریخ 22-20 آبان 1393همایش ها و کارگاه های مرکز

محتوای مرتبط