کارگاه های مرکز

-کارگاه تکنیک‌های مولکولی: (تاریخ برگزاری: 14-13 آذر ماه 1398)

-کارگاه تکنیک‌های مولکولی: (تاریخ برگزاری: 30-29 آبان ماه 1398)

-کارگاه تکنیک‌های مولکولی: (تاریخ برگزاری: 15 آذر ماه 1397)

-کارگاه تکنیک‌های مولکولی: (تاریخ برگزاری: 27 مهر ماه 1391)

-تورهای دانشجویی بازدید از مرکز: (تاریخ برگزاری: 25 خرداد ماه 1391)

-کارگاه فیش‌برداری الکترونیکی (End Note): (تاریخ برگزاری: 12 آبان ماه 1390)

-کارگاه مقاله نویسی: (تاریخ برگزاری: 28 -27 مهرماه 1390)


همایش ها و کارگاه های مرکز

محتوای مرتبط