معاون پژوهشی مرکز

.

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلی محمدی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استادیار مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس:05433295665

پست الکترونیک: lailimohamadi@gmail.com

دانلود فایل CV

 

 


مدیریت مرکز

محتوای مرتبط